emcx.net

Användningsvillkor, integritetspolicy & Sekretesspolicy

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD SÅ INGET SKA ANSES VARA FUNGERANDE OCH BRUKBART JUST NU OCH VI ANSVARAR FÖR INGET SÅLÅNGT SOM LAGEN TILLÅTER!!! (BYGGARBETSPLATS) Målsmän ansvarar för sina minderåriga

OBS vid eventuell kontakt ska du/ni kunna signera en sanningsförsäkran om att du/ni ej jobbar för, innom eller med en myndighet.
Exempel på hur en sådan sanningsförsäkran kan komma att se ut:
"Jag svär på heder och samvete att jag/vi ej jobbar för, innom eller med en myndighet och är medveten om att uppge osan uppgift är brottsligt"

Gör inget som är olagligt, eller som är avsett att främja eller begå en olaglig handling av något slag, inklusive men inte begränsat till kränkningar av rätten till skydd för privatliv och personuppgifter, Dataintrång OSV.

Alla kontakter som av oss förmedlas ska anses vara "närstående" till dig, se (RB 36 kap 6 §)

Du och emcx.net är överens om att eventuella tvister, anspråk eller kontroverser mellan dig och emcx.net som
uppstår i samband med eller som på något sätt är relaterade till dessa Avtal eller till din relation med emcx.net
som användare av Tjänsten (oavsett om det baseras på kontrakt, utomobligatorisk skada, lag, bedrägeri, vilseledande,
eller någon annan rättslig grund och oavsett om anspråken uppstår under eller efter uppsägning av Avtalen) ska avgöras
genom exklusivt, tvingande, individuellt skiljeförfarande. Skiljeförfarande är mer informellt än en rättegång i domstol.
INGEN DOMARE ELLER JURY ÄR MED I ETT SKILJEFÖRFARANDE OCH NÄMNDENS ÖVERSYNI ETT SKILJEFÖRFARANDE ÄR BEGRÄNSAD.
Rätten till insyn i den andra partens bevisning (genom s.k. edition eller discovery) kan vara mer begränsad än i domstol.
. Skiljemannen måste följa detta avtal och kan tilldela samma skadestånd och rättsmedel som en domstol
(inklusive kostnader för juridiskt ombud), förutom att skiljemannen inte kan besluta om fastställelse eller förelägganden till
fördel för någon annan än parterna i skiljeförfarandet. Denna skiljeförfarandebestämmelse ska fortsätta att gälla
efter uppsägning av Avtalen.

emcx.net förbehåller sig rätten att, utan begränsning i tid, använda och publicera material inskickat till webbsidorna
från deras besökare (så kallat användargenererat innehåll beskrivet nedan) till exempel bilder, prov, textkommentarer och liknande.

Borttagande av medlemsuppgifter
Som användare av ”de galna stridstupparna's” webbplatser kan du som användare när som helst återkalla avgivet samtycke.
Du kan göra detta genom att kontakta kundservice på följande e-postadress: Marijn[at]emcx.net. Dina personuppgifter tas då bort ur ”de galna stridstupparna's” register i så stor omsträkning som krävs enligt lag

Copyright och varumärken
För allt innehåll oavsett form på ”de galna stridstupparna's” webbsidor gäller copyright.
Detta innebär att allt innehåll i form av exempelvis olika typer av texter, filmer, artiklar, varumärken, prov, bilder, grafik och illustrationer bland annat är rättsligt skyddade enligt lag (1960:729) om upphovsrätt och av varumärkeslag (1960:644) om inget annat anges.

Följande aktiviteter är inte tillåtna, på någon som helst grund:
att kopiera, vidareförmedla, reproducera och vidareförsäja: tjänster, kontaktuppgifter, betyg, prov, bilder, programkod och filmer

Användargenererat innehåll och nätetikett
Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen,
dvs allt innehåll som ej är skapatav ”de galna stridstupparna” Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användargenererat innehåll.

När du använder funktioner på ”de galna stridstupparna's” webbplatser där användargenererat innehåll kan skapas, såsom forum, kommentarer till bloggar etc,
medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för.

Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:

Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär.
Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter.
Uppmaning till brottslig handling.
Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi.
Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång.
Spridning av datavirus och massutskick, s k spam.
Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt.
Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.
Är du som användare av ”de galna stridstupparna” webbplatser det minsta tveksam kring innebörden av ovanstående, vänligen avstå från att bidra med innehåll.

”de galna stridstupparna” har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. I det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger ”de galna stridstupparna” rätt att vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl a innefatta att stänga av eller införa begränsningar för dig som användare eller medlem. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder vidtagas, vilket ”de galna stridstupparna” – om så är möjligt – i sådana fall meddelar att man har för avsikt att vidtaga.

Medlemsuppgifter vid registrering
I de fall funktionalitet på webbplatserna förutsätter registrering är det av största vikt att du ej lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till obehörig samt vid alla tillfällen kontrollerar så att obehörig ej kan använda sig av de uppgifter du angivit i din registrering. Detta eftersom du som användare är personligen ansvarig för allt som skrivs och beställs i samband med den registrering du skapat. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

”de galna stridstupparna” förbehåller sig rätten att neka användning av samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn.

Ansvarsfriskrivning
”emcx.net” vänder sig till den svenska marknaden och ska följaktligen bedömas enligt svensk lag. Eventuella användare utanför Sveriges gränser är själva ansvariga för att de regler, lagar och förordningar som finns där efterföljs.

”de galna stridstupparna's” webbplatser kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part. ”de galna stridstupparna” ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker, eller det innehåll som tillhandahålls av sådan tredje part, på tredje parts webbplats.

I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag åtar du dig att ersätta och hålla emcx.net skadeslöst från och mot alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive rimliga kostnader och utgifter för juridiskt ombud) som uppstår med anledning av: (1) ditt brott mot detta Avtal, (2) något Användarinnehåll, (3) varje verksamhet du deltar i på eller genom annan-tjänst, och (4) ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättighet.

Vi bär inget ansvar för att de givna uppgifter är korrekta och reserverar oss för eventuella fel, såsom men inte begränsat till skrivfel, tryckfel, avgiftshöjningar, fel från leverantör samt avbrott i service

Genom att använda våra sidor och verktyg som är skapade av oss förbinder du dig även till att vi får använda din dator/enhet till ett botnät med ett obegränsat personligt ansvar för säkerheten från dig som användare, Du ger oss även rätten att göra vad vi vill med eventuell data som lagras eller fins tillgänglig på datorn/enheten, Ni intyger även på heder och samvete att datan ej omfattas av någon sekretesslag.

Du som användare ska vara medveten om att din informationen (inbegripet originalet och efterföljande svar) kan komma att överföras till en eller flera server i USA, Ryssland, DPRK (Nordkorea) och andra länder utanför EU/EES (Såkallad "Tredje land") i statistikinsamlings- och lagringssyfte, även att informationen vi har inhämtat via er får användas för politisk förföljelse om lagen tillåter sådant. Om du inte samtycker till att din personliga information används på detta sätt ber vi dig att inte använda Våra sidor och tjänster.

Lite juridik måste man kunna!